Teneva I, Mladenov R, Radukova T. 2021. A Study Guide in Mycology for Students from the Specialty „Medical Biology“. – University Press „Paisii Hilendarski“, pp. 129. ISBN 978-619-202-649-3 (In Bulgarian)

Radukova T, Mladenov R,  Teneva I. 2021. A Study Guide in Mycology for Students from the Specialty „Biology“. – University Press „Paisii Hilendarski“, pp. 82. ISBN 978-619-202-650-9 (In Bulgarian)

Teneva I, Mladenov R, Radukova T. 2020. A Study Guide in Mycology for Students from the Specialty „Ecology and Environmental Protection“. – University Press „Paisii Hilendarski“, pp. 84. ISBN 978-619-202-592-2 (In Bulgarian)

Radukova T, Mladenov R,  Teneva I. 2020. A Study Guide in Mycology for Students from the Specialty „Pharmaceutical Biotechnologies“. – University Press „Paisii Hilendarski“, pp. 132. ISBN 978-619-202-591-5 (In Bulgarian)

Mladenov R, Cheshmedzhiev I, Dimitrova-Dyulgerova I, Belkinova D, Teneva I, Radukova T, Stoyanov P. 2017. Pharmaceutical botany. Part 2, – University Press „Paisii Hilendarski“, pp. 388. ISBN 978-619-202-241-9 (In Bulgarian)

Mladenov R, Cheshmedzhiev I, Dimitrova-Dyulgerova I, Belkinova D, Teneva I., Radukova T, Stoyanov P. 2018. Pharmaceutical botany. Part 1, – University Press „Paisii Hilendarski“, pp. 128. ISBN 978-619-202-313-3 (In Bulgarian)

Belkinova D, Gecheva G, Cheshmedzhiev S, Dimitrova-Dyulgerova I, Mladenov R, Marinov M, Teneva I, Stoyanov P, Ivanov P, Mihov S, Pehlivanov L, Varadinova E, Karagyosova T, Vasilev M, Apostolu A, Velkov B, Pavlova M. 2013. Biological analysis and environmental assessment of the types of surface waters in Bulgaria. – University Press „Paisii Hilendarski“, pp. 234. ISBN 978-954-423-824-7 (In Bulgarian)

Mladenov R, Teneva I. 2011. Phycology. – University Press „Paisii Hilendarski“, pp. 210. ISBN 978-954-423-675-5 (In Bulgarian)